Timeless By Tiffany Photography | {Fletcher & Edna Herring, 4.25.15}